+ 36 70 451 7744 xvikbsz@gmail.com

Általános Szerződési Feltételek
1. számú melléklet
Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft..
Távfelügyelet és vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevételére.

1. Általános tudnivalók
Az általános Szerződési feltételek tartalmazza a Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft.., mint Szolgáltató ( a továbbiakban Szolgáltató ), valamint a távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást igénybevevő ( a továbbiakban Előfizető ) közötti szerződés általános feltételeit. Valamennyi a feleket érintő jog és kötelezettség az általános szerződési feltételek és a mellékletek együttes tartalma alapján értelmezendő. Az általános szerződési feltételek módosításáról a Szolgáltató köteles a módosítás hatályba lépése előtt 30 nappal értesíteni az Előfizetőt, írásban, e-mail útján vagy rögzített vonalon. A felek a szolgáltatási szerződés aláírásával kijelentik, hogy annak tartalmát és az általános szerződési feltételeket magukra nézve kötelezőnek tartják.
2. Fogalmak
Szolgáltató:
Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft.
1161. Budapest, Csömöri út 147.
Cégjegyzékszám: 01-09-181885
Adószám: 24675633-2-42
Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet aki/amely a szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi és/vagy annak díját kifizeti.
Felek: Szolgáltató és Előfizető
Indokolatlan kivonulás: minden olyan kivonulás, ami mögött nem áll bűncselekmény, illetve annak kísérlete. Ezen felül Előfizető jogosult a riasztás bekövetkeztét követő 2 percen belül lemondó kóddal lemondani.

Üzemszünet: A Szolgáltató az általa tervezett üzemszünetekről az Előfizetőt előzetesen írásban tájékoztatja. Az üzemszünet idejére a szolgáltatás szünetel, erre az időre a Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nem áll fenn. Ha az üzemszünet 3 napnál tovább áll fenn azt a Szolgáltató a következő havi számlából időarányosan levonja.
A szolgáltatás meghatározása
A Szolgáltató Vállalja, hogy az Előfizető részére távfelügyeleti szolgáltatást nyújt, a szerződésben foglalt adatok és feltételek szerint.
A vagyonvédelmi szolgáltatás magában foglalja az Előfizetőnél elhelyezett berendezések jelzéseinek fogadását, a Szolgáltató által létesített ügyeleti központban folyamatos -24 órás- ügyeletet, valamint a diszpécserek által a jelzésekre történő szerződésben rögzített megfelelő intézkedések végrehajtását.
3. A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
Az Előfizető rendelkezzen a távfelügyeleti központtal kommunikálni tudó elektronikus védelmet biztosító helyi riasztó rendszerrel, melynek megteremtésében a Szolgáltató közreműködik.
● Az Előfizetőnek az intézkedések sikeres lefolytatása érdekében minden védendő objektumról és annak speciális körülményeiről az Szolgáltatási szerződésen nyilatkoznia kell.
● Az Előfizető jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Szolgáltatónak átadja a védendő objektum utcai kapujának 2 db kulcs másolatát abból a célból, hogy riasztás esetén a kiérkező járőrök akadálytalanul juthassanak be az objektum területére. A Szolgáltató köteles az átadott 2db kulcsot gondosan, előírásszerűen és biztonságosan kezelni. A jogviszony esetleges megszűnése esetén átvételi elismervény ellenében haladéktalanul visszaszolgáltatni az Előfizetőnek.
● Amennyiben az Előfizető úgy dönt, hogy az őrizendő objektum kapukulcsait nem adja át a Szolgáltatónak, abban az esetben a Szolgáltató nem vállalja az objektum átvizsgálását.
● Betörés jelzés esetén, ha 1 percen belül érkezik felhasználói nyitás, akkor a riasztást lemondottnak tekintjük.
● Téves riasztás esetén, aki okozta a riasztást, jelezze a diszpécser szolgálatnak és mondja le (+36 1 4452750).
● Az Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató diszpécserszolgálatával történő telefonbeszélgetések minőségbiztosítási okokból rögzítésre kerüljenek, melyeket a Szolgáltató 30 napig tárol. Továbbá az Előfizető hozzájárul, hogy esetleges jogvita esetén ezek a felvételek felhasználásra kerüljenek.
4. A távfelügyelet és a kivonuló szolgálat működése
Távfelügyelet:
● Az objektumból beérkező jelzések fogadására a Szolgáltató által létesített ügyeleti központban folyamatos 24 órás ügyeletet tart fenn és biztosítja a tevékenységhez szükséges technikai eszközöket.
● Az adott objektumból beérkező bűncselekmény elkövetésére utaló riasztás esetén az ügyeletes diszpécser azonnal indítja a Szolgáltató járőreit, majd rögzített vonalról hívja az Előfizető által megadott értesítendő személyeket az első elérhető értesítendőig. Eközben a járőrök legrövidebb időn belül a helyszínre vonulnak és megkezdik az elsődleges intézkedéseket. Amennyiben lehetséges, tetten érik és visszatartják a bűncselekmény elkövetőjét, akit átadnak a rendőrségnek, továbbá biztosítják a helyszínt az Előfizető vagy képviselője megérkezéséig. A történtekről az Előfizetőt, vagy annak elérhetetlensége esetén képviselőjét a lehető legrövidebb időn belül értesítik.
● Az objektumból beérkező riasztás esetén indokolt esetben értesíti a hatóságokat és a szakszolgálatokat.
Kivonuló szolgálat:
● A kivonuló szolgálat (illetve az általa bevont alvállalkozó Kivonuló Szolgálatát) a védett objektumból érkező, a távfelügyeleti központ által regisztrált jelzés alapján, a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől, számított maximum 10 percen belül az objektumhoz kiérkezik.
● A kivonuló szolgálat megérkezést követően megkezdi a birtokháborítás illetve azzal összefüggő károkozás megszakítását, illetve a további károkozás elhárítását célzó helyszíni intézkedést, a speciális jogszabályokban meghatározottak szerint. (2005. évi CXXXIII. törvényben illetve a mindenkori érvényben lévő jogszabályokban) A jogosultan az objektumban tartózkodók esetében, annak igazolására a riasztás lemondó kód szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálatnak. Amennyiben a kivonuló szolgálat a kár megelőzésére, illetve elhárítására szolgáló intézkedéseit a helyszínen fennálló ok miatt nem képes ellátni, úgy a helyszín biztonsági szempontból megfelelő átadásáig biztosítja azt.
● Amennyiben a kivonuló szolgálat rendkívüli eseményre (pl. bűncselekmény, tűz, co, stb.) utaló körülményt a helyszínen nem állapít meg, kivizsgálja az Előfizető, illetve annak értesített képviselője jelenlétében a riasztás okát és körülményeit. Az Előfizető telefonon jelezheti, hogy sem ő sem képviselője a helyszínen nem kíván megjelenni, ebben az esetben a kivonuló szolgálat a riasztás okát kivizsgálja. Előfizetőt, illetve képviselőjét diszpécser rögzített vonalról értesíti az eredményről. A vizsgálat eredményeit írásos jelentésbe foglalja és az abban foglaltakat az Előfizetővel vagy annak értesített képviselőjével véleményezteti, azok helyszínen történő megjelenése esetén.
● Indokolt kivonulás esetében a Szolgáltató nem számítja fel az indokolatlan kivonulási díját. Adott esetben az Előfizető a megadott határidőn túl, vagy nem mondja le a riasztást, a Szolgáltató az indokolatlan kivonulás (a díjtáblázatban szereplő) díját kiszámlázza. Szolgáltató a rendszer távfelügyeletre történő csatlakoztatását követő 30 napon belül bekövetkezett indokolatlan kivonulás díját nem számlázza.
● A levonulást követően Szolgáltató a védett objektumban külső ellenőrzéssel nem megállapítható módon okozott károkért nem vállal felelősséget.
5. Díjak
A mindenkori díjtáblázatban kerülnek feltüntetésre.
6. Fizetési feltételek:
● Díjfizetési szempontból, minden megkezdett hónap, egész hónapnak minősül.
● Az Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás díját az igényelt szolgáltatást, illetve a választott fizetési mód és gyakorisága (ami lehet havi, negyedéves, éves) szerint a Szolgáltató által tárgyhó első hetében kiállított számla alapján, a kiállítástól számított 15 napon belül megfizeti a számlán feltüntetett bankszámlaszámra.
● Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra és számlázásra késedelmi kamatként.
● Amennyiben a fizetési határidő lejártáig a távfelügyeleti szolgáltatás díja nem kerül kiegyenlítésre, a szolgáltató a távfelügyeleti szolgáltatást 30 napig folytatja. Amennyiben a tartozás 30 napot meghaladja a szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti. A szüneteltetés ideje alatt a szerződés nem szűnik meg, de az intézkedések elmaradásából adódó károkért felelősséget nem vállal. A szüneteltetésről, felmondásról, díjhátralékról a Szolgáltató az Előfizetőt elektronikus vagy tértivevényes levélben értesíti.
● Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a késedelmes fizetéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kiadás az Előfizetőt terheli!
● A Szolgáltató minden év január 1.-jével jogosult díjemelésre az infláció mértékének megfelelően.
● A díjemelésről az Előfizetőt legalább 30 nappal a módosítás előtt köteles értesíteni.

7. Szolgáltatási szerződés megkötése:
A szolgáltatási szerződés 2 példányban kerül kitöltésre, 1 példány az Előfizetőnél marad, 1 példány pedig a Szolgáltatónál.
Szolgáltatási szerződés részét képezik:
● Adatlap
● Általános szerződési feltételek
8. Szolgáltatási szerződés módosítása:
Szerződés módosítása:
● Az Előfizető a szolgáltatási szerződés adataiban beálló változásokról a Szolgáltatót köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Szintén be kell jelenteni, ha az adott objektumban olyan építészeti, berendezési, telekommunikációs változtatásokat kíván alkalmazni melyek a vagyonvédelmi rendszer működését befolyásolhatják.
● Az adatváltozás jellegének megfelelően szerződésmódosításra vagy új szolgáltatási szerződés kitöltésére kerül sor.
● Az értesítés elmaradásából bekövetkező bárminemű eseménnyel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár.
● A Szolgáltató által a módosítás előtt legalább 15 munkanappal az Előfizetőt a Szolgáltató írásban köteles tájékoztatni.
Szerződés felmondása szolgáltató részéről:
● Az Előfizető részéről 2 hónapot meghaladó díjtartozás.
● A szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevétele esetén, azonnali felmondást eredményez.
● Szolgáltatói felmondás esetén az átjelző eszközt épen és sértetlenül át kell adni a Szolgáltató felé, vagy a mindenkori díjtáblázatban feltűntetett kiszállás és 1óra szerelés díj megfizetését vállalja az Előfizető.

Szerződés felmondása Előfizető részéről
Előfizető a szolgáltatási szerződést bármikor felmondhatja 30 napos határidővel, a következő módon:
• Az Előfizető papíron aláírásával igazolva leírja, hogy felmondja a szolgáltatást.
• Az Előfizető elektronikusan, vagy fizikailag eljuttatja a Szolgáltatóhoz az aláírt felmondását.
• A Szolgáltató a felmondás megérkezését a lehető leghamarabb visszaigazolja az Előfizető számára. A Szolgáltató elindítja a felmondási folyamatot.
• A szolgáltatás felmondási folyamat elindulásával kezdődik a 30 napos felmondási idő. A 30 napos felmondási idő alatt a szolgáltatás zavartalanul működik, és az Előfizető ezt az időszakot is köteles kifizetni.
• Hűségszerződés esetén a fennmaradó időszak kifizetésével mondható fel a szerződés.
• A felmondási folyamat részeként a Szolgáltató tulajdonában lévő átjelző és egyéb eszközök leszerelése ügyében egyeztetés történik. A felmondási idő letelte után a Szolgáltató tulajdonát képező átjelző és egyéb eszközöket épen és sértetlenül át kell adni a Szolgáltatónak, vagy a mindenkori díjtáblázatban feltűntetett kiszállás és 1óra szerelés díj megfizetését vállalja az Előfizető.
Szerződés szüneteltetése Előfizető részéről
Az Előfizető bármikor szüneteltetheti a szolgáltatási szerződést a következő módon:
• Az Előfizető papíron aláírásával igazolva leírja, hogy meddig szünetelteti a szolgáltatást.
• Az Előfizető elektronikusan, vagy fizikailag eljuttatja a Szolgáltatóhoz az aláírt szüneteltetési kérelmet.
• A Szolgáltató a szüneteltetési kérelem megérkezését a lehető leghamarabb visszaigazolja az Előfizető számára. A Szolgáltató elindítja a szüneteltetési folyamatot.
• Ha a szüneteltetés kezdő napja nem hónap első napjára esik, akkor a teljes havidíj megfizetését még vállalja az Előfizető. A szolgáltatás szüneteltetés ideje alatt a mindenkori díjtáblázatban feltűntetett szüneteltetési havidíj megfizetését vállalja az Előfizető.
• A szolgáltatás visszaállítását az Előfizető papíron aláírásával igazolva kéri.
• Az Előfizető elektronikusan, vagy fizikailag eljuttatja a Szolgáltatóhoz az aláírt szolgáltatás visszaállítási kérelmet.
• A Szolgáltató a szolgáltatás visszaállítási kérelem megérkezését a lehető leghamarabb visszaigazolja az Előfizető számára. A Szolgáltató elindítja a szolgáltatás visszaállítási folyamatot.
• A szolgáltatás visszaállításával az Előfizető vállalja, hogy újra a teljes szolgáltatási havidíjat megfizeti.

9. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató felelőssége szolgáltatás típusonként eltérő. Szolgáltató csak a Központi Állomásra beérkezett és regisztrált jelzéseknek megfelelő intézkedések elmulasztásából származó következményekért vállal felelősséget, kivéve ha a jelzés a helyi riasztórendszertől egyáltalán nem, vagy értelmezhetetlenül érkezik be a fogadóközpontba. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a megjelölt értesítendők elérhetetlenségéből, az értesítettek értesítést követő magatartásából, a rendőrségi intézkedés elmaradásából, illetve a járőr helyszínre érkezéséig történt károkért, amennyiben a kiérkezés a szerződésben vállalt időn belül van.
A Szolgáltató Ptk. szabályai szerint csak a bizonyíthatóan a szolgáltatásával összefüggő, neki felróható, az Előfizetőt ért dologi, személyi (testi) sérüléses és haláleseti károkért tartozik felelősséggel és kártérítéssel,
● amennyiben az Előfizető a valós értéknek megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezik és az objektum védelme megfelel a MABISZ vonatkozó ajánlásainak, úgy a biztosító által meg nem térített, igazolt, és az eseményt követő 30 napon belül bejelentett kárt
2 000 000 Ft határig,
● ha Megbízó nem rendelkezik vagyonbiztosítással, a számlával igazolt kártérítés felső határa 50 000 Ft.
A Szolgáltató felelősség vállalásának feltétele az esedékes díjak határidőig történő befizetése Előfizető részéről. Ilyen dologi káresemény bekövetkezése után az Előfizető szabadon választhat, hogy a Szolgáltatóhoz fordul kártérítésért, vagy a saját biztosítása (lakás/vagyonbiztosítás, betöréses lopás és rablás kockázattal kiegészítve, amennyiben rendelkezik ilyennel) alapján rendezi a kárt. Az ügyelet nem helyettesíti a biztosítást, csak csökkentheti a kockázatot és a káresemény mértékét.
10. A szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét:
● Az Előfizető ugyanarra a vagyontárgyra nem igényelhet két helyről kártérítést, mert ez jogszabályba ütközik.
● A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól vis major esetén keletkezett károkért.
● A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszköz, értékcikk, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakő, képzőművészeti alkotás, antik tárgy, és idegen tulajdonú vagyontárgy esetében.
● A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól az eltulajdonított tárgyak eszmei, illetőleg előszereteti értékét illetően.
● A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól az elmaradt haszon és az egyéb üzleti károk (termelés/szolgáltatás kieséséből származó gazdasági hátrányokért pl.: kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, állásidőre kifizetett bér, vagy egyéb veszteség) esetében.
● A helyi riasztórendszer meghibásodása esetén a hiba – Szolgáltatónak történő – bejelentésének időpontjától számítva a hibaelhárítás időtartamára a Szolgáltató nem vállal kártérítési felelősséget amennyiben a Szolgáltató a hibát az általa vállalt határidőn belül elhárítja.
● Súlyos hiba (az Előfizető helyi riasztó rendszerének működését egészben, illetve nagy részben akadályozó hiba) esetén, a Szolgáltató a szolgáltatást a hibaelhárítás végrehajtásáig szüneteltetheti.
● A tesztjel elmaradás nem minősül riasztásnak, ezért Szolgáltató kivonulásos szolgáltatás esetében sem indítja a helyszínre a járőr szolgálatot. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató az értesítés elmulasztásáért abban az esetben, ha Előfizető helyi riasztó rendszere egyáltalán nem, illetve rendszertelenül kommunikálta a tesztjelzéseket, Szolgáltató ebben az esetben jogosult a tesztjelek figyelésének felfüggesztésére is.
● Jelen szerződés keretében nem szabályozott kérdésekben a Ptk.TK, illetve annak vállalkozási szerződésre irányadó részei, valamint a 2005. évi CXXXIII. Tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
11. Alvállalkozó
Szolgáltató jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alvállalkozót igénybe venni, és ezáltal akár közvetített szolgáltatást nyújtani.
12. Adatvédelem
A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait a kbsz.eu honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

13. Betekintési jog
Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató a bizonyítékokba való betekintés lehetőségét kizárólag a saját személyes adatok vonatkozásában az Előfizető, vagy az írásban meghatalmazott képviselője számára biztosítja.
14. Eltérés az Általános Szerződési Feltételektől
A Szolgáltató az Előfizetővel az Általános Szerződési feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhat az Előfizetői szolgáltatási szerződésben.
15. Tájékoztatás
A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így az igénybe vehető szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról, a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról.
16. Panasz esetén
Amennyiben a Szolgáltatás teljesítésével, a Szolgáltatási szerződéssel vagy egyébként a Szolgáltató eljárásával összefüggésben a Lakossági előfizetőnek kifogása van, jogosult panaszával békéltető testülethez fordulni.
Az eljárásra Lakossági előfizető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, vagy ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületekről az alábbi linken tájékozódhat: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek.