Általános Szerződési Feltételek

Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft. 

Távfelügyelet és vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevételére.

 

 1. Általános tudnivalók:

 

Az általános Szerződési feltételek tartalmazza a Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató), valamint a távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást igénybevevő( a továbbiakban Előfizető) közötti szerződés általános feltételeit.

Valamennyi a feleket érintő jog és kötelezettség az általános szerződési feltételek és a mellékletek együttes tartalma alapján értelmezendő.

Az általános szerződési feltételek módosításáról a Szolgáltató köteles a módosítás hatályba lépése előtt 30 nappal értesíteni az Előfizetőt.

A felek a szolgáltatási szerződés aláírásával kijelentik, hogy annak tartalmát és az általános szerződési feltételeket magukra nézve kötelezőnek tartják.

 

 1. Fogalmak:

 

Szolgáltató: ( továbbiakban szolgáltató):

 

Közbiztonsági és Biztonsági Szolgálat Nonprofit Kft.

1161. Budapest, Csömöri út 147.

Cégjegyzékszám: 01-09-181885

Adószám: 24675633-2-42Az Előfizető:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyességgel nem rendelkező társaság, szervezet aki/amely a szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi és/vagy annak díját kifizeti.

 

Felek: Szolgáltató és ElőfizetőIII.A szolgáltatás meghatározása:

 

A Szolgáltató Vállalja, hogy az Előfizető részére távfelügyeleti szolgáltatást nyújt, a szerződésben foglalt adatok és feltételek szerint.

A vagyonvédelmi szolgáltatás magában foglalja az Előfizetőnél elhelyezett berendezések jelzéseinek fogadását, a Szolgáltató által létesített ügyeleti központban folyamatos -24 órás- ügyeletet, valamint a diszpécserek által a jelzésekre történő szerződésben rögzített megfelelő intézkedések végrehajtását.IV.A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

 

– Az Előfizető rendelkezzen a távfelügyeleti központtal kommunikálni tudó elektronikus védelmet biztosító helyi     riasztó rendszerrel, melynek megteremtésében a szolgáltató közreműködik.

A kapcsolt (telefon) vonalas szolgáltatás esetében az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy jelzőrendszerbe bekötött aktív analóg telefonvonallal, ha a távbeszélő állomás előfizetője nem egyezik a jelen szerződés Előfizetőjével abban az esetben a távbeszélő állomás előfizetőjének beleegyező nyilatkozatot kell tennie.

– Az Előfizetőnek az intézkedések sikeres lefolytatása érdekében minden védendő objektumról és annak speciális körülményeiről az Szolgáltatási szerződésen nyilatkoznia kell.

– Az Előfizető jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Szolgáltatónak átadja a védendő objektum utcai kapujának 2 db kulcsmásolatát abból a célból, hogy riasztás esetén a kiérkező járőrök akadálytalanul juthassanak be az objektum területére. A Szolgáltató köteles az átadott 2db kulcsot gondosan, előírásszerűen és biztonságosan kezelni. A jogviszony esetleges megszűnése esetén –átvételi elismervény ellenében-haladéktalanul visszaszolgáltatni az Előfizetőnek.

– Amennyiben az Előfizető úgy dönt, hogy az őrizendő objektum kapukulcsait nem adja át a Szolgáltatónak, abban az esetben a Szolgáltató nem vállalja az objektum átvizsgálását.V.A távfelügyelet és a kivonuló szolgálat működése:

 

-Az objektumból beérkező jelzések fogadására a Szolgáltató által létesített ügyeleti központban folyamatos 24 órás ügyeletet tart fenn és biztosítja a tevékenységhez szükséges technikai eszközöket.

-Az adott objektumból beérkező –bűncselekmény elkövetésére utaló-riasztás esetén az ügyeletes diszpécser azonnal indítja a szolgáltató járőreit, majd hívja az előfizető által megadott értesítendő személyeket az első elérhető értesítendőig. Eközben a  járőrök legrövidebb időn belül a helyszínre vonulnak és megkezdik az elsődleges intézkedéseket. 

Amennyiben lehetséges tetten érik és visszatartják a bűncselekmény elkövetőjét, akit átadnak a rendőrségnek, továbbá biztosítják a helyszínt az Előfizető v. képviselője megérkezéséig. 

A történtekről az Előfizetőt,vagy annak elérhetetlensége esetén képviselőjét a lehető legrövidebb időn belül értesítik.

-Az objektumból beérkező riasztás esetén indokolt esetben értesíti a hatóságokat és a szakszolgálatokat.

 1. A kivonuló szolgálat a védett objektumból érkező, a távfelügyeleti központ által regisztrált jelzés alapján, a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől, számított maximum 10 percen belül az objektumhoz kiérkezik.
  2. A kivonuló szolgálat megérkezést követően megkezdi a birtokháborítás illetve azzal összefüggő károkozás megszakítását, illetve a további károkozás elhárítását célzó helyszíni intézkedést, a speciális jogszabályokban meghatározottak szerint. (1998. évi IV. tv.) A jogosultan az objektumban tartózkodók esetében, annak igazolására a riasztás lemondó kód szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálatnak. Amennyiben a kivonuló szolgálat a kár megelőzésére, illetve elhárítására szolgáló intézkedéseit a helyszínen fennálló ok miatt nem képes ellátni, úgy a helyszín biztonsági szempontból megfelelő átadásáig biztosítja azt.
  3. Amennyiben a kivonuló szolgálat rendkívüli eseményre (pl. bűncselekmény, tűz, co, stb.) utaló körülményt a helyszínen nem állapít meg, kivizsgálja az Előfizető, illetve annak értesített képviselője jelenlétében a riasztás okát és körülményeit. Az Előfizető telefonon jelezheti, hogy sem ő sem képviselője a helyszínen nem kíván megjelenni, ebben az esetben a kivonuló szolgálat a riasztás okát kivizsgálja. Előfizetőt, illetve képviselőjét diszpécser értesíti az eredményről. A vizsgálat eredményeit írásos jelentésbe foglalja és az abban foglaltakat az Előfizetővel vagy annak értesített képviselőjével véleményezteti, azok helyszínen történő megjelenése esetén.
  4.Indokolatlan kivonulás minden olyan kivonulás, ami mögött nem áll bűncselekmény, illetve annak kísérlete. Ezen felül Előfizető jogosult a riasztás bekövetkeztét követő 2 percen  belül lemondó kóddal lemondani. 

Ebben az esetben a Szolgáltató nem számítja fel az indokolatlan kivonulási díját. Adott esetben az Előfizető a megadott határidőn túl, vagy nem mondja le a riasztást, a Szolgáltató az indokolatlan kivonulás (szerződében szereplő) díját kiszámlázza. Szolgáltató a rendszer távfelügyeletre történő csatlakoztatását követő 30 napon belül bekövetkezett indokolatlan kivonulás díját nem számlázza.
5. A levonulást követően Szolgáltató a védett objektumban – külső ellenőrzéssel nem megállapítható módon – okozott károkért nem vállal felelősséget.

 

 1. Díjak: Szerződés szerint

 

VII. Fizetési feltételek:

 

– Az előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás díját az igényelt szolgáltatást, illetve a választott fizetési mód és gyakoriság (ami lehet havi, negyedéves, éves) szerint a Szolgáltató által tárgyhó első hetében kiállított számla alapján, a kiállítástól számított 15 napon belül megfizeti a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. 

– Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kerül felszámításra és számlázásra késedelmi kamatként.

– Amennyiben a fizetési határidő lejártáig a Távfelügyeleti szolgáltatás  díja nem kerül kiegyenlítésre, a szolgáltató a távfelügyeleti szolgáltatást 30 napig  folytatja. Amennyiben a tartozás 30 napot meghaladja a szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti. A szüneteltetés ideje alatt a szerződés nem szűnik meg, de az intézkedések elmaradásából adódó károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató a tartozást kintlévőség kezelő cégnek adja át, az ezáltal keletkezett esetleges költségek az előfizetőt terheli. A szüünetteltetésrõl, felmondásról, díjhátralékról a Szolgáltató az előfizetőt elektronikus vagy tértivevényes levélben értesíti.

– A szolgáltató  minden év január 1.-jével jogosult díjemelésre az infláció mértékének megfelelően.

-A díjemelésről az előfizetőt legalább 30 nappal a módosítás előtt köteles értesíteni. 1. Szolgáltatási szerződés megkötése:

 

A szolgáltatási szerződés 23 példányban kerül kitöltésre,

12 példány az előfizetőnél marad, 1példány a szolgáltatónál.

 

Szolgáltatási szerződés részét képezik:

 • Adatlap
 • Általános szerződési feltételek

 

 1. Szolgáltatási szerződés módosítása:

 

szerződés módosítása:

– Az Előfizető a szolgáltatási szerződés adataiban beálló változásokról a szolgáltatót köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Szintén be kell jelenteni, ha az adott objektumban olyan építészeti, berendezési, telekommunikációs változtatásokat kíván alkalmazni melyek a vagyonvédelmi rendszer működését befolyásolhatják.

– Az adatváltozás jellegének megfelelően szerződésmódosításra vagy új Szolgáltatási szerződés kitöltésére kerül sor. 

Az értesítés elmaradásából bekövetkező bárminemű eseménnyel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár.

– a Szolgáltató által a módosítás előtt legalább 15 munkanappal az Előfizetőt a Szolgáltató írásban köteles tájékoztatni.

 

Szerződés felmondása szolgáltató részéről:

 

– Az Előfizető részéről 2 hónapot meghaladó díjtartozás.

– A szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevétele esetén, azonnali felmondást eredményez. 

 

Szerződés felmondása előfizető részéről:

 

Előfizető a szolgáltatási szerződést bármikor felmondhatja 30 napos határidővel.

Hűségszerződés esetén a fent maradó időszak kifizetésével mondható fel a szerződés. 1. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

 

A Szolgáltató felelőssége szolgáltatástípusonként eltérő. Szolgáltató csak a Központi Állomásra beérkezett 

és regisztrált jelzéseknek megfelelő intézkedések elmulasztásából származó következményekért vállal felelősséget,kivéve ha a jelzés a helyi riasztórendszertől egyáltalán nem, vagy értelmezhetetlenül érkezik be a fogadóközpontba.

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a megjelölt értesítendők elérhetetlenségéből, az értesítettek értesítést követő magatartásából, a rendőrségi intézkedés elmaradásából, illetve  a járőr helyszínre érkezéséig történt károkért, amennyiben a kiérkezés a szerződésben vállalt időn belül van.

 

A Szolgáltató Ptk. szabályai szerint csak a bizonyíthatóan a szolgáltatásával összefüggő, neki felróható, az Előfizetőt ért dologi, személyi (testi) sérüléses és haláleseti károkért tartozik felelősséggel és kártérítéssel,

– amennyiben az Előfizető a valós értéknek megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezik és az objektum védelme megfelel a MABISZ vonatkozó ajánlásainak, úgy a biztosító által meg nem  térített, igazolt, és az eseményt követő 30 napon belül bejelentett kárt 2 000 000 Ft határig,

–  ha Megbízó nem rendelkezik vagyonbiztosítással, a számlával igazolt kártérítés felső határa 

50 000 Ft.

A Szolgáltató felelősség vállalásának feltétele az esedékes díjak határidőig történő befizetése Előfizető részéről. Ilyen dologi káresemény bekövetkezése után az Előfizető szabadon választhat, hogy a Szolgáltatóhoz fordul kártérítésért,  vagy a saját biztosítása – lakás /vagyonbiztosítás, betöréses lopás és rablás kockázattal kiegészítve, amennyiben rendelkezik ilyennel- alapján rendezi a kárt. Az ügyelet nem helyettesíti a biztosítást, csak csökkentheti a kockázatot és a káresemény mértékét.A szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét:

 

-Az Előfizető ugyanarra a vagyontárgyra nem igényelhet két helyről kártérítést, mert ez jogszabályba ütközik. 

-A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól vis major esetén keletkezett károkért.

-A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszköz, értékcikk, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakő, képzőművészeti alkotás, antik tárgy, és idegen tulajdonú vagyontárgy esetében.

-A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól az eltulajdonított tárgyak eszmei értékéért.

-A Szolgáltató mentesül a kártérítés alól az elmaradt haszon és az egyéb üzleti károk (termelés/szolgáltatás kieséséből származó gazdasági hátrányokért pl.: kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, állásidőre kifizetett bér, vagy egyéb veszteség).

-A helyi riasztórendszer meghibásodása esetén a hiba – Szolgáltatónak történő – bejelentésének időpontjától számítva a hibaelhárítás időtartamára a Szolgáltató nem vállal kártérítési felelősséget amennyiben a Szolgáltató a hibát az általa vállalt határidőn belül elhárítja.

– Súlyos hiba (az Előfizető helyi riasztó rendszerének működését egészben, illetve nagy részben akadályozó hiba) esetén, a Szolgáltató a szolgáltatást a hibaelhárítás végrehajtásáig szüneteltetheti.

-A tesztjel elmaradás nem minősül riasztásnak, ezért Szolgáltató kivonulásos szolgáltatás esetében sem indítja a helyszínre a járőr szolgálatot. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató az értesítés elmulasztásáért abban az esetben, ha Előfizető helyi riasztó rendszere egyáltalán nem, illetve rendszertelenül kommunikálta a tesztjelzéseket, Szolgáltató ebben az esetben jogosult a tesztjelek figyelésének felfüggesztésére is.

– Jelen szerződés keretében nem szabályozott kérdésekben a Ptk.TK, illetve annak vállalkozási szerződésre irányadó részei, valamint a 2005. évi CXXXIII. Tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

XII. Adtavédelem:

 

A Szolgáltató az Előfizetők (személyes) adatait az 1992. évi LXIII. törvény az információs az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Információt, adatszolgáltatást a Szolgáltató a szolgáltatással, illetve az őrizendő objektummal/objektumokkal kapcsolatban tudomására jutott adatokról, kizárólag az „1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról” az „1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről” és az „a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről” alapján ad az arra feljogosított szerveknek. Az Előfizető  a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató az 1998. évi IV. törvény 10. szakasza értelmében az Előfizető nevét, lakcímét nyilvántartsa és ebbe a nyilvántartásába a rendőrség a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján ellenőrzés során betekinthet.

 

XIII. Betekintési jog:

 

Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató a bizonyítékokba való betekintés lehetőségét kizárólag a saját személyes adatok vonatkozásában Az Előfizető, vagy az írásban meghatalmazott képviselője számára biztosítja.

 

XIV. Eltérés az Általános Szerződési Feltételektől:

 

A Szolgáltató az előfizetővel az Általános Szerződési feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhat az Előfizetői szolgáltatási szerződésben.

 

 1. Üzemszünet:

 

A szolgáltató az általa tervezett üzemszünetekről az Előfizetőt előzetesen írásban tájékoztatja. Az üzemszünet idejére a szolgáltatás szünetel, erre az időre a Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nem áll fenn. Ha az üzemszünet 3 napnál tovább áll fenn azt a Szolgáltató a következő havi számlából időarányosan levonja.

 

 XVI. Tájékoztatás

 

A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos

valamennyi lényeges kérdésről, így az igénybe vehető szolgáltatásokról,

a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról, a szolgáltatás műszaki

színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról.